Concernrelaties inhoudsopgave
Concernrelaties zijn actuele relaties tussen rechtspersonen. Vanuit het handelsregister van kamers van koophandel worden de volgende concernrelaties getoond:

  • rechtspersonen die optreden als bestuurder van een andere rechtspersoon. Dit kunnen ook holdings of management B.V.'s zijn.
  • rechtspersonen die enig aandeelhouder zijn van een B.V. of N.V.
  • rechtspersonen ingeschreven in het Nederlands handelsregister die zich aansprakelijk stellen voor een andere rechtspersoon

De volgende typen worden dus niet getoond:

  • relaties van natuurlijke personen met een rechtspersoon (in verband met privacy); deze zijn uiteraard wel opvraagbaar per uittreksel
  • aandeelhouders die minder dan 100% van de aandelen bezitten
  • rechtspersonen niet ingeschreven in het Nederlands handelsregister die zich aansprakelijk stellen voor een andere rechtspersoon

De volgende symbolen worden gehanteerd in Concernrelaties:

Bestuurder
Enig aandeelhouder
Aansprakelijkheid (wijzend naar de aansprakelijke moeder)

Wanneer tussen twee rechtspersonen meerdere typen concernrelaties voorkomen, wordt een van de volgende symbolen getoond:

Rechtspersoon is zowel bestuurder als enig aandeelhouder van een B.V. of N.V.
Rechtspersoon stelt zich aansprakelijk voor en is tevens bestuurder van een andere rechtspersoon.
Rechtspersoon stelt zich aansprakelijk voor en is enig aandeelhouder van een B.V. of N.V.
Rechtspersoon stelt zich aansprakelijk voor een B.V. of N.V. en is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van deze B.V. of N.V.

De getoonde concerns komen overeen met de relaties zoals ze thans geregistreerd staan in het handelsregister. De bestuurders en enig aandeelhouder kunt u ook zien in het uittreksel op Internet.

Wanneer u vanuit de geselecteerde inschrijving de directe relaties opvraagt krijgt u één niveau direct boven en één niveau direct onder de geselecteerde inschrijving te zien. In geval van meerdere malen opvragen van exact hetzelfde (deel van een) concern op dezelfde dag, wordt het tarief slechts 1 keer in rekening gebracht. Let op: indien u eerst kiest voor "directe relaties" en vervolgens ook het totale concern inziet, worden beide inzagen in rekening gebracht (andersom geldt dit ook: eerst het totale concern en vervolgens "directe relaties").

Definities: N.B. de definities hieronder gelden specifiek voor de toepassing Concernrelaties en (kunnen) verschillen van andere definities. In de definities wordt dan ook alleen uitgegaan van relaties tussen rechtspersonen.
Aansprakelijkheid: de moeder stelt zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de dochter, de zogenoemde aansprakelijkstelling. Zonder intrekking blijft de aansprakelijkstelling van jaar tot jaar doorlopen. Een aansprakelijkstelling wordt door de moeder gedeponeerd bij de inschrijving in het handelsregister van de dochter.
Bestuurder: een rechtspersoon treedt op als functionaris van een andere rechtspersoon en kan een titel hebben als: directrice, lid van de raad van bestuur e.d.. Een bestuurder ontleent zijn bevoegdheid aan de statuten en kan een Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap, Vereniging, Stichting, Buitenlandse rechtspersoon of een niet registratieplichtige rechtspersoon zijn (zoals een gemeente, kerk of kamer van koophandel). Natuurlijke personen en commissarissen (altijd natuurlijke personen) zijn niet opgenomen in "Concernrelaties". Indien u wilt weten welke natuurlijke personen bevoegd zijn om namens een rechtspersoon te tekenen, kunt u het uittreksel inzien evenals de uittreksels van rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder optreden.
Concern: alle rechtspersonen gerelateerd aan één hoogste concernrelatie. Een rechtspersoon kan tot meerdere concerns behoren.
Enig aandeelhouder: de rechtspersoon die alle aandelen in handen heeft van een B.V. of N.V.. Wanneer een aandeelhouder minder dan 100% van de aandelen heeft, komt zij niet als enig aandeelhouder in het handelsregister voor en dus ook niet in Concernrelaties. Natuurlijke personen die enig aandeelhouder zijn, zijn op te vragen via het uittreksel.
Geselecteerde inschrijving: de inschrijving waarvan u concernrelaties wilt opvragen. Wanneer u hiervoor kiest worden alleen de inschrijving zelf en het niveau direct onder en boven de inschrijving getoond. Dit heet: inzoomen op één niveau.
Hoogste concernrelatie: rechtspersoon op het hoogste niveau in een concern. Aanklikken geeft een overzicht van het gehele concern. De hoogste concernrelatie kent geen rechtspersoon als enig aandeelhouder, als bestuurder of als aansprakelijke. Meestal zijn dit holdings of management BV's. Een geselecteerde inschrijving kan meerdere hoogste concernrelaties hebben.
Inschrijvingen: rechtspersonen ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel. Aantal te tonen inschrijvingen: totaal van alle rechtspersonen binnen één concern (inclusief de hoogste concernrelatie). Dit is tevens het aantal rechtspersonen dat u te zien krijgt wanneer u de hoogste concernrelatie aanklikt.
Directe relaties/Inzoomen op één niveau: deze functie geeft de mogelijkheid een deel van het concern weer te geven. Dit scherm toont alleen de geselecteerde inschrijving zelf en het niveau direct onder en boven de geselecteerde inschrijving.
Niveau: niveau binnen een concern. Niveau 1 is de hoogste concernrelatie, Niveau 2 bevindt zich direct daaronder etc. Dit houdt in dat niveau 1 zich aansprakelijk stelt danwel enig aandeelhouder of bestuurder is van niveau 2.
Rechtspersoon (ingeschreven): Naamloze Vennootschap (N.V.), Besloten Vennootschap (B.V.), Coöperatie, Vereniging, Stichting, Onderlinge Waarborgmaatschappij, E.E.S.V., buitenlandse rechtsvormen ingeschreven in het Nederlands handelsregister.
Rechtspersoon (niet ingeschreven): Buitenlandse rechtspersoon niet ingeschreven in het Nederlands handelsregister, niet registratieplichtige rechtspersonen.
Rode inschrijving: voor de bepaling van de exacte status van deze inschrijving dient het uittreksel opgevraagd te worden. De inschrijving is ofwel in surseance, in faillissement ofwel opgeheven. Ook kan het zijn dat een van de bestuurders ontheven of geschorst is.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.