Geconsolideerde jaarrekening over 2999 Help
van inschrijvingsnr. : 99999999
 
Naam rechtspersoon:kvk_voorbeeld
Adres:kvk_voorbeeldweg  1  
9999 AA  kvk_voorbeeldplaats
Statutair gevestigd:kvk_voorbeeldplaats
Datum oprichting:01-01-2000
Rechtsvorm:Besloten vennootschap met gewone structuur


        
Algemene gegevens over de geconsolideerde jaarrekening van 2999
 
Balansdatum 31-12-2999, voor winstbestemming, lengte boekjaar 12 maanden
 
Datum deponering: 7-5-3000
Werknemers: 438
100% dochters:
Overige deelnemingen:
Geconsolideerde dochters: 9
Accountantscontrole:PricewaterhouseCoopers N.V.
Oordeel:Goedkeurend


        
Geconsolideerde balans over  2999 voor winstbestemming
Alle bedragen x 1 in Euro's
 
Activa
materiële vaste activa 478.646
financiële vaste activa 36.500

VASTE ACTIVA 515.146
 
handelsdebiteuren 5.550.360
overige vorderingen 1.278.626
liquide middelen 3.799.090

VLOTTENDE ACTIVA 10.628.076
 

TOTAAL ACTIVA 11.143.222
 
Passiva
groepsvermogen 7.555.719-
voorzieningen 583.504
langlopende schulden 2.691.928
achtergestelde lening 3.576.231
kortlopende schulden 12.726.962
aandeel derden 879.684-

OVERIGE PASSIVA 11.143.222
 

TOTAAL PASSIVA 11.143.222
 


        
Geconsolideerde  winst- en verliesrekening over 2999
Alle bedragen x 1 in Euro's
Categorale indeling
 
netto-omzet 52.926.955
som der bedrijfsopbrengsten 52.926.955
som der bedrijfslasten 49.424.641

bedrijfsresultaat 3.502.314
 
financiële baten 21.311
financiële lasten 431.228

saldo financiële baten/lasten 409.917-
 

resultaat voor belastingen 3.092.397
 
vennootschapsbelasting 885.431

resultaat na belastingen 2.206.966
 

buitengewone baten/lasten 6.882
 
buitengewoon res. na belastingen 6.882
aandeel derden in het resultaat 817.665

NETTO RESULTAAT 1.396.183
 


        
Kengetallen
 
Liquiditeit
current ratio 0,84
quick ratio 0,84
gouden balans 0,73-
 
Solvabiliteit
balanstotaal/ vreemd vermogen 0,57
eigen vermogen/ balanstotaal 0,68-
eigen vermogen/ vreemd vermogen 0,39-
garantievermogen1/ balanstotaal 0,36-

1) garantievermogen = eigen vermogen + achtergestelde lening
 
Rentabiliteit
bedrijfsresultaat/ balanstotaal 0,31
netto resultaat/ eigen vermogen 0,18-
bruto-winstmarge 0,07
 
Overige kengetallen
hefboomeffect 0,76-
omloopsnelheid eigen vermogen 7,00-
omloopsnelheid totaal vermogen 4,75
omloopsnelheid vaste activa 102,74
omloopsnelheid handelsdebiteuren (in dagen) 38
aantal werknemers 438
 
Alle bedragen x 1 in Euro's
omzet per werknemer 120.838
resultaat per werknemer 3.188
werkkapitaal 1.219.202-

Bron: gedeponeerde jaarrekeningen kamer van koophandel